Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

 Baza wiedzy

Czym jest informacja przetworzona?

Ustawodawca nie zawarł w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej definicji informacji przetworzonej. Zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych podstawową cechą różniącą informację publiczną przetworzoną od informacji publicznej jest to, że informacji tej organ nie posiada wprost i dla jej wytworzenia niezbędne jest przeprowadzenie pewnych działań na posiadanych przez dany podmiot informacjach, w wyniku których to działań powstanie nowa jakościowo informacja.

Taka nowa jakościowo informacja nie jest jedynie innym technicznie zestawieniem posiadanych informacji, czy też innym sposobem uszeregowania posiadanych dotąd informacji, ale inną, jakościowo nową informacją, prowadzącą zazwyczaj do określonej oceny danego zjawiska, czy określonej interpretacji, znalezienia różnic albo podobieństw. Aby wytworzyć informację przetworzoną niezbędne jest poddanie posiadanych informacji analizie albo syntezie i wytworzenie w taki właśnie sposób nowej jakościowo informacji, która nie wynika z treści żadnej jednostkowej informacji, które podlegały procesowi przetwarzania, ale wynika z ich całościowego przetworzenia w określony sposób - w uogólnieniu, wynika z sumy (zbioru) jednostkowych informacji podlegających przetworzeniu.

Zatem informacją przetworzoną nie jest inne uszeregowanie posiadanych informacji, ale nowa jakość tkwiąca immanentnie w uzyskanej w wyniku przetworzenia nowej informacji.

W chwili obecnej w orzecznictwie sądów administracyjnych kształtuje się tendencja, by w niektórych sytuacjach zastępować wymóg znaczącego poziomu działań intelektualnych w czynności modyfikacji informacji innym kryterium, jakim jest zaangażowanie znacznych środków finansowych i osobowych przez organ. Naczelny Sąd Administracyjny zauważa np., że w pewnych przypadkach suma informacji prostych posiadanych przez adresata wniosku może przekształcić się w informację przetworzoną, jeżeli uwzględnienie wniosku wymaga ich zgromadzenia poprzez przegląd materiałów źródłowych w których są zawarte, a ilość informacji prostych konieczna dla sporządzenia wykazu wskazanego we wniosku jest znaczna i angażuje po stronie wnioskodawcy środki i zasoby konieczne dla jego prawidłowego funkcjonowania.

Źródło: 
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
  • Wyrok WSA w Warszawie: II SA/Wa 978/09.
  • Wyrok NSA: I OSK 1347/05.
  • Wyrok NSA: I OSK 1199/11.

Projekt współfinansowany
ze środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Serwisy internetowe prowadzone przez Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem:
AkademiaStandardowit.pl | ArchitekturaKorporacyjna.pl | Inteligentnemiasta.pl | Robonomika.pl